Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2012 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2012 г. е 4 017 352 души, като нараства спрямо 31.03.2011 г. с 4,04 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,43 на сто, в професионалните – 85,71 на сто, в доброволните – 57,94 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32,90 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,2 г., в професионалните – 42,7 г., в доброволните – 47,8 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,4 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2012 г. възлизат на 4 871 497 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2011 г. отбелязват ръст от 18,38 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2012 г. възлизат на 28 444 хил. лв. и нарастват с 2,20 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие 2012 г. е в размер на 11 459 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”. – http://www.fsc.bg/2012-bg-790