Публична консултация на EBA, EIOPA и ESMA върху ревизията на Директивата за финансовите конгломерати от ЕК

На 14 май 2012 г. Съвместният комитет на европейските надзорни органи EBA, EIOPA и ESMA обяви 3 месечна публична консултация по отговора си на молбата за технически съвет относно предложението на Европейската комисия (ЕК) за основна ревизия на Директивата за финансовите конгломерати (FICOD).

Настоящата консултация покрива три главни области, по които е поискано становище от ЕК: обхват на приложение, изисквания за вътрешно управление на ниво група и надзорни правомощия и санкции.

В отговора си по молбата за становище Съвместният комитет прави редица препоръки относно ревизията на FICOD, сред които –  разширяване на обхвата на надзор, преразглеждане на изискванията и отговорностите към определено предприятие във финансов конгломерат, както и преглед на правната рамка на надзорните правомощия във FICOD.

Консултационният документ може да бъде намерен на интернет страниците на трите европейски надзорни органа – EBA, EIOPA и ESMA:

https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html

http://www.esma.europa.eu/news/EBA-EIOPA-and-ESMA-consult-Commission%E2%80%99s-Review-Financial-Conglomerates-Directive?t=326&o=home

Крайният срок за изпращане на коментари е 13 август 2012 г., като трябва да се използва определен формуляр и да се посочи в предмета на и-мейла референтния номер на документа – JC/CP/2012/01.

Адресите за изпращане на коментари са следните:

joint-committee@eba.europa.eu

jointcommittee@eiopa.europa.eu 

joint.committee@esma.europa.eu