Допълнен е списъкът на чуждестранните регулирани пазари

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, допълни списъка с чуждестранни регулирани пазари, както и с отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина
 

Пълния списък на  чуждестранните регулирани пазари може да намерите в решение 156, раздел "Документи".