Решения от заседание на КФН от 22.02.2006 г.

На свое заседание от 22.02.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “Юг Маркет” АД, гр. Пловдив, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

2. Издаде на “Варчев Финанс” ЕООД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Издаде на „Балканска Инвестиционна Компания” АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

4. Издаде на “Фаворит”АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

5. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Капман Асет Мениджмънт” АД.

6. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “КД Инвестмънтс” ЕАД.

7. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Златен лев Капитал” АД.

8. Одобри промени в Указания на КФН относно издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация. Промените са  във връзка с обмен на електронни документи, подписани с електронен подпис.

9. Призна  придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Светослав Велинов