Резултати от приключена проверка на „Първа инвестиционна банка” АД като инвестиционен посредник

При извършена проверка на „Първа инвестиционна банка” АД като инвестиционен посредник по заповед на Заместник-председателя на  Комисията за финансов надзор, ръководещ  Управление “Надзор на инвестиционната дейност за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за Комисията за финансов надзор и  Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) са констатирани непълноти и несъответствия, за което на  „Първа инвестиционна банка” АД са отправени следените препоръки: 
1. Разпечатките на въведените през деня данни в дневниците, ежедневно да се заверяват с полагане на дата и подпис от лицето, въвело данните, и от лице от отдела за вътрешен контрол, в съответствие с изискването на чл. 40, ал. 4 от Наредба № 1.
2. В бланката на договорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 да се вписват трите имена, единния граждански номер и качеството, в което действа лицето, представляващо инвестиционния посредник, както и действащите към момента общи условия и тарифи, с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1.
3. Текстът на декларацията по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 да бъде променен, като вместо „в качеството си на представител на ПИБ АД”, се посочи „в качеството си на брокер/ лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1” и съответно се отбелязва качеството на лицето извършило проверка на самоличността на клиента.
4. Копията от документите за самоличност на клиентите (съответно на пълномощниците), да бъдат заверени по реда на чл. 13, ал. 4 от Наредба  № 1, с полагане на надпис „вярно с оригинала”, дата и подпис, както от клиента, така и от  лице от отдела за вътрешен контрол.
5.  Към поръчките за сделки с ценни книжа да се съставя декларация за проверка на самоличността на клиента, съгласно чл. 18, ал. 8 от Наредба № 1 от лицето, което приема поръчката.
6. Потвържденията за сключените сделки да се връчват на клиентите по начин, удостоверяващ получаването им в петдневен срок от сключване на сделката, в съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 1.

С оглед повишаване ефективността на контрола при сключването на договори за сделки с ценни книжа и приемането на поръчки от клиенти на банката, в продължение на 14 дни след получаване на констативния протокол  „ПИБ” АД следва да представя ежедневно в КФН всички документи по постъпилите поръчки за сделки с ценни книжа или компенсаторни инструменти. Към документите следва да се представят и договори, поръчки, разпечатки от дневниците, потвърждения до клиентите, както и ежедневен протокол за извършена проверка от отдела за вътрешен контрол, относно спазването от „ПИБ” АД като инвестиционен посредник на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му.