Решения от заседание на КФН от 01.03.2006 г.

На свое заседание от 01.03.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “Варненски Инвестиционен Посредник /ВИП-7/” АД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

2. Издаде на “Евродилинг” АД, гр. Бургас, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Вписа последваща  емисия акции, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Актив Пропъртис” АДСИЦ в резултат от увеличението на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 5 200 000 лв. чрез издаване на нови 4 550 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1,10 лв. всяка.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Станислав Войновски.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества.
С Наредбата напълно се транспонират европейските директиви по отношение на изискванията за границата на платежоспособност на застрахователите в нашето законодателство.Въвеждат се нови елементи при изчисляване на собствените средства на застрахователя. Съгласно новите разпоредби от собствените средства на застрахователя се приспадат неговите акционерни и дялови участия в капитала на други финансови институции.  Предвидена е също така възможност при изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователите да се отчитат данните за финансовото състояние на здравноосигурителни дружества.
Предстои публикуване на наредбата в „Държавен вестник”.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Измененията в наредбата произтичат основно от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ. бр. 17 от 24.02.2006 г. във връзка с регламентацията на нови видове инструменти, в които могат да бъдат инвестирани средствата на пенсионните фондове. Предлагат се и някои стилови корекции за прецизиране на отделни текстове с цел да се избегне противоречивото им тълкуване и прилагане в практиката.
Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.