Издадено е частично одобрение на промените в правилника на “Българска фондова борса – София” АД

С Решение № 164- ФБ от 01.03.2006 г. на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление «Надзор на инвестиционната дейност», е издадено частично одобрение на промените в правилника на “Българска фондова борса – София” АД (БФБ), внесени в КФН на 22.02.2006 г.
1. С част от промените в борсовите правила се регламентира възможността за предварително пласиране на част от акциите от инвестиционна банка съгласно постъпили заявки от инвеститори по определен механизъм. Съгласно действащите до 1 март разпоредби на Правилника няма определен ред, по който тези сделки да се регистрират на БФБ, което е отстранено с одобрените изменения.
Уредена е възможността за осъществяване на т.нар. “стабилизиране” на цената на новорегистрирана емисия с оглед предотвратяване на рязко й спадане поради повишено предлагане от спекулативно настроени инвеститори. Стабилизиране на цената съгласно действащите до 1 март разпоредби в Правилника беше забранено, но се допуска от Директива 03/6/EC за пазарните манипулации и Регулация 2273/2003 при определени обстоятелства. С последните промени се уреждат основни моменти при извършване на IPO, базирани на международна практика.
При IPO са налице три етапа: Подготвителен; Алокация (разпределение) от инвестиционната банка – мениджър/координатор на емисията акциите, предмет на IPO; Последващо листване и търговия с акциите на фондова борса.
През първия етап се извършва правен и финансов анализ на емитента, както и оценка по справедлива стойност, на чиято база се определя price range, в рамките на който ще се определи цената на акциите при алокацията. Изготвя се проспект, който след одобрението му от съответния регулативен орган, се заявява за борсова търговия. През втория етап (Алокация) инвестиционната банка проучва интереса към акциите сред своите клиенти. В този момент всеки заинтересован инвеститор дава заявка с количество и цена (в рамките на определения price range), на която ще купи въпросното количество. Получените заявки се класират на аукционен принцип, определя се цена на отсичане и кои заявки се удовлетворяват. Непосредствено преди борсова търговия се определя цената на алокацията, т.е. всички класирани заявки се удовлетворяват по една и съща цена. Веднага след алокацията дружеството се листва и започва борсова търговия с неговите акции. За да не се стигне до срив на цената на акциите, се извършва т.нар. “стабилизация” на цената от инвестиционната банка, която купува в продължение на до 30 дни акции от пазара, за да предотврати падане на цената.
Стабилизацията се извършва в съответствие с европейските директиви и регулации. Действията по стабилизация обикновено са насочени да парират ефекта от масираните продажби от страна на спекулативно настроени краткосрочни инвеститори, и ползват емитента и дългосрочните инвеститори, повишавайки като цяло доверието в пазара. Изразяват се в покупки на новоприетите за търговия ценни книжа от страна на упълномощената инвестиционна банка на определени нива, но само за сравнително кратък период от време, необходимо за “охлаждането” на пазара.
2. Останалата част от предложените изменения в борсовия правилник отразяват бележките, които КФН е предлагала в хода на приключилата в края на 2005 г. проверка на БФБ.
3. За другите предложени промени в борсовия правилник КФН очаква становищата на заинтересованите браншови организации, към които се е обърнала за мнение – БАЛИП, БАУД, АИКБ, БАДДПО. До момента / 6 март 2006 г./ становища в КФН не  са получени.