Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, в Справка: ТВ. 5. „Жалби” е добавена застраховка „Заболяване”.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба № 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”)

Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, в Справка: ТВ. 5. „Жалби” е добавена застраховка „Заболяване”.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба № 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”)

Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30 от 2006 г. за изиск­ванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни и годишни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І и Раздел ІІ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, справките за пасивно презастраховане се попълват по групи презастрахователи съобразно техния кредитен рейтинг, а не по отделни презастрахователи. За активното презастраховане се попълват данните общо за всички цеденти.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) на адрес http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263 след публикуване на прессъобщение.

Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30 от 2006 г. за изиск­ванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни и годишни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І и Раздел ІІ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, справките за пасивно презастраховане се попълват по групи презастрахователи съобразно техния кредитен рейтинг, а не по отделни презастрахователи. За активното презастраховане се попълват данните общо за всички цеденти.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) на адрес http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263 след публикуване на прессъобщение.