Решения от заседание на КФН на 02.02.2021 г.


На заседанието си на 02.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Явор Русинов за прокурист на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Изпраща писмо до надзорния орган на Велико херцогство Люксембург във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности на тяхна територия, без откриване на клон, предоставяни от инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД.
 
3. Изпраща писмо до надзорния орган на Кралство Испания във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности на тяхна територия, без откриване на клон, предоставяни от инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД.
 
4. Изпраща писмо до „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции.
 
5. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации.
 
6. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.