Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи


ESMA стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно надзора върху разходите и таксите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) в целия Европейски съюз
 
Общото надзорно действие ще се проведе през 2021 г. Целта на посоченото действие е да се установи спазват ли се правилата и правната рамка относно задължението инвеститорите да не бъдат таксувани с неправомерни разходи. Надзорът по отношение на разходите и таксите е ключов фактор, гарантиращ доверието на инвеститорите във финансовите пазари.

Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS (europa.eu)

Решения от заседание на КФН на 11.02.2021 г.


На заседанието си на 11.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Милена Василева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
2. Вписва „ЛАЙФ ПАРТНЪРС” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
3. Вписва „Сердика Капитал“ ЕАД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
4. Oтписва емисия облигации, издадена от “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер 5000 броя обикновени, обезпечени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
5. Изпраща писма до компетентните органи на Гърция, Унгария, Румъния, Словения, Италия, Полша и Испания относно намерението на инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД да преустанови свободното предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на техните държави.
 
6. Изпраща писма до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Нидерландия, Чехия и Швеция във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности от инвестиционния посредник „Делтасток” АД на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
7. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на лице, което да ръководи функцията по вътрешен одит на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 11.02.2021 г.


На заседанието си на 11.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Милена Василева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
2. Вписва „ЛАЙФ ПАРТНЪРС” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
3. Вписва „Сердика Капитал“ ЕАД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
4. Oтписва емисия облигации, издадена от “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер 5000 броя обикновени, обезпечени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
5. Изпраща писма до компетентните органи на Гърция, Унгария, Румъния, Словения, Италия, Полша и Испания относно намерението на инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД да преустанови свободното предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на техните държави.
 
6. Изпраща писма до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Нидерландия, Чехия и Швеция във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности от инвестиционния посредник „Делтасток” АД на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
7. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на лице, което да ръководи функцията по вътрешен одит на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 09.02.2021 г.


На заседанието си на 09.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Мартин Димитров за управител на инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Агро Финанс“ АДСИЦ за обратно изкупуване на 38 524 броя акции чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.
 
3. Отписва договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс” и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри.
 
 4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 12 класа ценни книжа на подфонд M&A на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
5. Изпраща писмо до „Веи Проджект“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадена от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Евролийз Груп” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Решения от заседание на КФН на 09.02.2021 г.


На заседанието си на 09.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Мартин Димитров за управител на инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Агро Финанс“ АДСИЦ за обратно изкупуване на 38 524 броя акции чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.
 
3. Отписва договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс” и издадената от него емисия дялове от водените от КФН регистри.
 
 4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 12 класа ценни книжа на подфонд M&A на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
5. Изпраща писмо до „Веи Проджект“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадена от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Евролийз Груп” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2020 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2020 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 04.02.2021 г.


На заседанието си на 04.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Иван Ганчев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фаворит“ АД на 23 750 броя акции от капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с промяна на данните в нотификациите за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
 
4. Изпраща уведомление до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, че не са установени правни пречки за прехвърляне на ключовата актюерска функция на външен изпълнител.

Решения от заседание на КФН на 04.02.2021 г.


На заседанието си на 04.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Иван Ганчев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фаворит“ АД на 23 750 броя акции от капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с промяна на данните в нотификациите за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
 
4. Изпраща уведомление до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, че не са установени правни пречки за прехвърляне на ключовата актюерска функция на външен изпълнител.

Становище на КФН

По повод на запитване от Нова ТВ по случая  “9-годишно момиче трябва да изплаща заем, наследен от починалата й майка”, към настоящия момент в Комисията за финансов надзор не е постъпвала жалба от наследниците на загиналото лице. С оглед на спецификата на казуса и с цел да отговори на обществения интерес, Комисията за финансов надзор се самосезира като ще предприеме необходимите мерки в рамките на законовите си правомощия, за да извърши детайлна и спешна проверка по случая.

Решения от заседание на КФН на 02.02.2021 г.


На заседанието си на 02.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Явор Русинов за прокурист на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Изпраща писмо до надзорния орган на Велико херцогство Люксембург във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности на тяхна територия, без откриване на клон, предоставяни от инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД.
 
3. Изпраща писмо до надзорния орган на Кралство Испания във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на услуги и дейности на тяхна територия, без откриване на клон, предоставяни от инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД.
 
4. Изпраща писмо до „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции.
 
5. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации.
 
6. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.