Комисията прие указания и практика във връзка с дейностите по разпространение на застрахователни продукти


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:

    1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.
    2. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници, като същите са съобразени с Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Комисията за финансов надзор (КФН) е приела решение от 14.07.2014 г. че възнамерява да спазва горепосочените насоки. Към момента на вземането на решението отмененият Кодекс за застраховането не съдържа разпоредби, които да позволяват предприемането на действия от страна на КФН за въвеждане на насоките. Понастоящем действащият КЗ съдържа разпоредбата на чл. 290, която регламентира разглеждането на жалби от застрахователни посредници. Тази разпоредба съдържа обща уредба, а разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от КЗ позволява КФН да приема указания във връзка с прилагането на изисквания на насоките на EIOPA.
    3. Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници, приета с оглед необходимостта от обявяване на използваните от КФН списъци от обстоятелства (чек-листове), които подлежат на установяване при извършване на проверки на място на посредници, като тези списъци бъдат публично достъпни за проверяваните поднадзорни лица – застрахователни брокери, застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Комисията прие указания и практика във връзка с дейностите по разпространение на застрахователни продукти


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:
    1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.
    2. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници, като същите са съобразени с Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Комисията за финансов надзор (КФН) е приела решение от 14.07.2014 г. че възнамерява да спазва горепосочените насоки. Към момента на вземането на решението отмененият Кодекс за застраховането не съдържа разпоредби, които да позволяват предприемането на действия от страна на КФН за въвеждане на насоките. Понастоящем действащият КЗ съдържа разпоредбата на чл. 290, която регламентира разглеждането на жалби от застрахователни посредници. Тази разпоредба съдържа обща уредба, а разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от КЗ позволява КФН да приема указания във връзка с прилагането на изисквания на насоките на EIOPA.
    3. Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници, приета с оглед необходимостта от обявяване на използваните от КФН списъци от обстоятелства (чек-листове), които подлежат на установяване при извършване на проверки на място на посредници, като тези списъци бъдат публично достъпни за проверяваните поднадзорни лица – застрахователни брокери, застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.