Решения от заседание на КФН от 23 януари 2008 г.

1. Потвърди  проспект за вторично публично предлагане и допускане до търговия на акции на  „СПАРКИ” АД, гр. Русе. Размерът на емисията, предмет на вторично публично предлагане и допускане до търговия е 3 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.
Основната дейност на емитента е производство на обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари.
Емитентът  е част от икономическа група и се явява дъщерно дружество на „Спарки Груп” АД, като дружеството–майка притежава 90.25% от капитала. „СПАРКИ” АД притежава три дъщерни дружества – „Приста парк” ЕООД, „Сигма плюс” ЕООД и „ЦПО Спарки” ЕОО

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции,  които ще бъдат издадени от „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 206 870 лв. на 620 610 лв. Емисията е в размер на 413 740 лева, разпределена в 413 740 броя обикновени  акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 30 лева.. Вписа емисията акции в публичния регистър.

3. Вписа в публичния регистър “ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ, гр. Варна, както и издадената от дружеството емисия акции с  цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени акции, с номинална  стойност 1 лева всяка и с  ISIN код – BG1100069076. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от  “Холдинг Нов век” АД, гр. София. Емисията е в размер на 907 589 лева, разпределена в същия брой обикновени  акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от 649 620 лева на 1 557 209 лева.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 17 502 078 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  26 254 040 лева на 43 756 118  лева.
 
6. Вписа в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч.  Емисията е в размер на 2 735 320 броя обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  14 000 000  лева на  16  735 320  лева.

7. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.
С предложените в проекта изменения и допълнения на Наредба № 22 се цели постигане на съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Проектът на наредба определя и минималната информация, която трябва да бъде представена в случаите на освобождаване от изискването за публикуване на проспект.
В наредбата се детайлизират и част от разпоредбите на закона и по-конкретно условията и реда за отписване на публично дружество при осъществено публично предложение за изкупуване на акциите съгласно чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

8. Прие на първо четене  проект на Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар.
С наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар, както и редът и начинът за допускането им. С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.
С наредбата се определят конкретни условия за допускането на акции и облигации до търговия на официален пазар, и по-конкретно определена пазарна капитализация, наличието на най-малко три приети и публикувани годишни финансови отчети, допускане до търговия на цялата емисия ценни книжа от съответния клас, определено ниво на разпределение на ценните книжа сред публиката и т.н.
В проекта е предвидена възможност в определени случаи регулираният пазар да допуска ценните книжа до търговия на организирания от него официален пазар и без да са налице някои от посочените в наредбата изисквания, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и няма да попречи на нормалното функциониране на пазара.
Проектът урежда и реда и начинът за допускането до търговия на официален пазар, като предвижда компетентния орган на регулирания пазар да извършва преценката за допускането на ценните книжа, а неговото решение да се обжалва пред арбитражния съд при регулираният пазар.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

8. Прие указания по тълкуване и прилагане на чл. 256, т. 3 от КСО относно удържането на инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО).
С указанията се определя дали пенсионните дружества трябва да покриват част от реализирания "отрицателен доход", съответстваща по размер на инвестиционната такса,   предвидена в чл. 256, т. 3. Ако резултатът от инвестиране на средствата  в доброволните фондове с натрупване за съответната финансова година е отрицателен, тогава пенсионното дружество не следва да покрива  част от отрицателния резултат, която съответства по размер на инвестиционната такса. В този случай размерът на инвестиционната такса, която се събира от дружеството е нула.
В указанията се определя и на каква периодичност дружествата следва да събират таксата, в условията на ежедневна оценка и ежедневно определяне на стойността на един дял. Инвестиционната такса по чл. 256, т. 3 от КСО трябва да се начислява ежедневно преди определянето на нетната стойност на активите на фонда, а събирането на таксата да става до 5-то число на следващия месец.

Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел «Документи», «Указания и изисквания».