Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация” и съответно „Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване”, „Статистика”.
За периода януари – ноември 2007 г. записаните премии в общото застраховане са в размер 1 069 907 хил. лв., а в животозастраховането 203 689 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 21 % и 33 % или общо за застрахователния сектор – 23 %.
В сектора на общото застраховане се наблюдава тенденция към засилване на конкуренцията и съответно намаляване на относителния дял на първите четири дружества, които записват 54 % от премийния приход.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (46,8 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (21,0 %) или общо 67,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. Застраховка „Автокаско” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 39,6 %  на годишна база и записани премии от 500 564 хил. лв. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 205 451 хил. лв., или 19,2 % от общия премиен приход. Отчетеният ръст по тези застраховки е съответно 8,8 % и 5,5 % на годишна база. Все по-голяма популярност придобиват финансовите застраховки – „Застраховка на кредити” и „Разни финансови загуби”, по които се отчита най-голям ръст на премийния приход на годишна база съответно от 60,9 % и 53,7 %.
На животозастрахователния пазар се наблюдава постепенно намаляване на дела на първите  четири дружества с най-висок пазарен дял до 68 % към 30.11.2007 г. при 73 % година по-рано. Тази тенденция е показателна за постепенното отслабване на концентрацията в сектора и засилване на конкуренцията, което се дължи на разширяване на обхвата на дейността на някои от съществуващите дружества и включването на нови участници на нашия пазар.
Най-висок относителен дял в премийния приход продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 148 139 хил. лв. и формират 72,7 % от премийния приход, генериран в сектора. Нараства интересът към застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, която заема дял от 9,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите и по която се реализира най-висок ръст на премийния приход от 55,9 % на годишна база.
Реализираният към края на месец ноември 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 22 579 хил. лв., с което се отчита ръст от 27,6 % на годишна база.
На пазара по доброволно здравно осигуряване също се наблюдава тенденция към намаляване на дела на първите  четири дружества с най-висок пазарен дял до 76 % към 30.11.2007 г. при 84 % година по-рано. Въпреки това пазарът остава силно концентриран и съответно слабо конкурентен.
Най-висок относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (30,7 %) и  „Извънболнична медицинска помощ” (22,9 %). Тези два пакета имат най-голям принос в нарастването на премийния приход в сектора на доброволното здравно осигуряване с отчетен ръст на годишна база съответно от 45,1 % и 49,4 %, и записани премии в размер на 6 936 хил. лв. и 5 182 хил. лв.