Решения от заседание на КФН от 30 януари 2008 г.

На свое заседание от 30 януари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Издаде лиценз на “БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са три юридически лица : „Република Холдинг” АД с 30% от капитала, „Крам Комплекс Груп” ЕАД с 35% от капитала и „Моментум България” АД с 35%.
В СД на дружеството влизат: Пламен Кралев и Росен Михайлов – съвместни председатели, Красимира Маринова и Петър Петров – изпълнителни директори.
Съгласно инвестиционните си  планове  през 2008 г. дружеството възнамерява да закупи терен, на който да изгради, а впоследствие продаде и/или отдаде под наем сграда с комбинирано жилищно, офис и търговско предназначение на територията на гр. София

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции,  издадени от „БГ Агро” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 6 053 616 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка,  като могат да бъдат разпределени допълнително до 4 035 744 броя акции, като общият брой предлагани акции ще бъде до 10 089 360 броя, представляващи 25% от всички издадени акции от „БГ Агро” АД.
Допуска до търговия на регулиран пазар емисия акции, издадени от „БГ Агро” АД, гр. Варна, в размер на 40 357 440 лева, разпределени в 40 357 440 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва емисията акции в публичния регистър и „БГ Агро” АД, гр. Варна, като публично дружество.
Основните  дейности на дружеството са едро земеделско производство, търговия със зърнени храни и маслодайни култури, с препарати за растителна защита и торове, съхранение и обработка на земеделска продукция.  „БГ Агро” АД е дружество- майка със седем дъщерни дружества : „БГ Агро земеделска компания” ООД, „БГ Агро търговска компания” ООД, „БГ Агро складово стопанство” ЕООД, „БГ Агро растителна защита” ООД, „Агро ЛабКонтрол” ЕООД, „Канопус Процесинг”ЕООД и  „Булпорт”ЕАД. Дружеството е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Ненко Ненков – председател Даниел Ненков – изпълнителен директор и Златина Чотукова, член. Основен  акционер в „БГ Агро” АД е Ненко Ненков, притежаващ 79.89% от капитала на дружеството.
3. Издаде на “Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД лиценз за извръшване на дейност като инвестиционен посредник по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК (т.нар. среден лиценз).
Учредител и едноличен собственик  на дружеството е „Търговска лига – Национален аптечен център” АД. В СД на посредника влизат Тодор Присадников – председател, Владимир Трайков, зам.-председател и Милка Гогушева – изпълнителен директор.

4. Издаде на “Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Изпълнителен директор на дружеството е Васил Тренев.

5. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Доверие – Обединен Холдинг” АД, гр. София, в резултат от увеличение на капитала на дружеството от 13 149 848 лева на 14 026 505 лева. Емисията е в размер на 876 657 лева, разпределена в 876 657 броя обикновен, поименни, безналични  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12 лева всяка. Вписва емисията акции в публичния регистър.

6. Вписа в регистъра “Билборд” АД като публично дружество. Вписана е и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Тя е в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 акции с номинална стойност 1 лв. и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

7. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на обезпечени корпоративни облигации на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 9% годишно, шестмесечен период на равни по размер лихвени плащания, срок на облигационния заем – 36 месеца, дата на първичното предлагане на облигациите е 14.08.2007 г. , падежът е на 14.08.2010 г. 

8. Налага временна забрана на търгово предложение от „Интерком груп” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булекс Инвест” АД на акции на „Явор” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Здравко Иванов и Атанас Ангелов.

10. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г се транспонира Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007 г., която изяснява някои определения в Директива 85/611/ ЕИО, отнасящи се до активите, в които колективните инвестиционни схеми могат да инвестират паричните средства, набрани чрез предлагането на дяловете им. Въведени са допълнителни критерии, на които следва да отговарят финансовите инструменти, които се считат за „подходящи активи” за колективните инвестиционни схеми, които да осигурят спазването на основни положения в Директива 85/611/ЕИО, като принципа за диверсификация на риска и възможността по всяко време да се изчисли точно нетната стойност на активите, с оглед задължението на схемата  да изкупува обратно дяловете си при поискване от притежателите им.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.