Съобщение на КФН относно невалидни сертификати за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант

„На основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор уведомява, че:
С Решение № 802-Б/13.09.2006 г. отне правото на Мария Шарланджиева да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият й сертификат № 73-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
С Решение № 803-ИК/13.09.2006 г. отне правото на Николай Николаев да упражнява дейност като инвестиционен консултант. Издаденият му сертификат № 38-ИК/21.04.2003 г. е невалиден.
С Решение № 805- Б/13.09.2006 г. отне правото на Филип Даков да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият му сертификат № 120-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
С Решение № 807-Б/13.09.2006 г. отне правото на Александър Панев да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият му сертификат № 006-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
Молим, при представяне на посочените сертификати, КФН да бъде своевременно уведомена.”