„ЗД Евро инс” АД получи разрешение да инвестира част от активите на дружеството в чужбина

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на на „ЗД Евро инс” АД  да инвестира до 1 000 000 евро, но не повече от 15 % от размера на брутните технически резерви, в квалифицирани дългови книжа  в чужбина. Дружеството е длъжно да представя в КФН месечни справки за инвестициите, които да съдържат информация за вида ценна книга, емисията, издателя, дата на придобиване, цена на придобиване, валута и реализирания през периода нетен доход и доходност.
Пълния текст на решение 853 може да намерите в раздел „Документи”.