КФН откри производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на 9 лица

„На основание чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа или инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7) Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение по Протокол № 43 от 23.08.2006 г. за образуване на производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант на 9 лица.

Основанието за откриване на производството по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант поради неупражняване на дейността за повече от две последователни години.
След изтичане на двете години, в които лицата не са упражнявали дейност, те не са се възползвали от правото си по чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7 да се явят на изпит на първата насрочена дата за провеждане на изпит за придобиване на право да се упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.
В КФН няма данни лицата да са извършвали дейност, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.
Лицата могат да представят писмени обяснения и възражения, както и доказателства към тях (вкл. за сключени договори за упражняване на дейност като брокер или друга дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като брокер, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7, което следва да бъде удостоверено и с копие от длъжностна характеристика или друг документ, съдържащ описание на осъществяваните в рамките на тази дейност функции), в КФН в 3-дневен срок от уведомяването им за откритото производство.”