Пет дружества получиха одобрение за заличаване от регистъра на застрахователните брокери по тяхна молба

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на:
„ГЛО БРОКЕР” ЕООД, София,
„ОДИТ КОНСУЛТ – ЕР ПИ ЕЙ” ООД, София,
„СВОБОДНА ЗОНА – СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
„ДАНДИ – 60” ООД, София,
КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД, гр. Девня,
да бъдат заличени от регистъра на застрахователните брокери. Дружествата са имали разрешение  за извършване на дейност като застрахователни брокери и са подали молби, с които искат заличаване си от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решенията 833, 834, 835, 836 и 837 може да намерите в раздел „Документи”.