Предприети действия от управление „Надзор на инвестиционната дейност” във връзка с неспазване на законовите изисквания за представяне на годишни отчети за 2005 г. и междинни отчети за 2006 г. от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Поради неспазване на горепосочените разпоредби, а именно представяне в КФН и на „БФБ-София” АД на годишен отчет за 2005 г. и на междинни отчети за първо и второ тримесечие на 2006 г. с определено съгласно ЗППЦК съдържание, Заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” предприе следните действия:
 
І. За непредставяне на годишен отчет за 2005 г.
1. Спрямо 14 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/, с която същите се задължават да представят в КФН и/или на  „БФБ-София” АД годишен отчет за 2005 г.
2. След предприетите действия, 8 дружества са се съобразили с изискванията на КФН, поради което е налице изпълнение и откритите производства по прилагане на ПАМ са прекратени с решение на Заместник – председателя. На други 2 дружества, които са в производство по ликвидация, също са прекратени откритите производства по прилагане на ПАМ, като е взета предвид фактическата обстановка.
3. „Дружба – стъкларски заводи” АД, „Ципринус” АД /н/ и „Енергокабел” АД/н/ не са се съобразили с изискванията на КФН и спрямо тях с решение на Заместник – председателя са приложени принудителни административни мерки.

ІІ. За  констатирани непълноти в съдържанието на годишния отчет за 2005 г. 
1. Спрямо 109 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с която същите се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представения годишен отчет за 2005 г.
2. С изискванията на КФН са се съобразили 94 дружества, предвид което откритите производства по прилагане на ПАМ са прекратени с решение на Заместник – председателя.
3. Заместник – председателят е издал решения за прилагане на ПАМ на останалите 15 дружества. От тях 8 дружества са изпълнили решенията на заместник – председателя, като са отстранили непълнотите в годишния отчет за 2005 г.
4. Представляващите на „Български Бергман” АД и „Естер инвестмънт” АД са поканени за ангажиране на административнонаказателна отговорност.
 
ІІІ.  За  непредставяне на междинен отчет за първо тримесечие на 2006 г.
1. Спрямо 5 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с която същите се задължават да представят в КФН и/или на  „БФБ-София” АД междинен отчет за първо тримесечие на 2006 г. Две от дружествата са се съобразили с откритата мярка и са представили исканите документи, предвид което с решение на заместник- председателя производството е прекратено.
2. „Кремиковци” АД, „Месокомбинат Казанлък” АД и „Дружба-стъкларски заводи” АД не са се съобразили с изискванията на КФН и спрямо тях с решение на Заместник – председателя са приложени принудителни административни мерки.
3. Ангажирана е административнонаказателна  отговорност на „Естер инвестмънт” АД, „Инструменти и изделия” АД, „Кремиковци” АД и „Дружба-стъкларски заводи” АД, тъй като не са представили отчета или същият е представен след законоустановения срок.
 
ІV. За  непредставяне на междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г.
1. Спрямо 5 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с която същите се задължават да представят в КФН и/или на  „БФБ-София” АД междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г.
2. На 6 нововписани публични дружества и емитента са изпратени напомнителни писма във връзка със задължението им за разкриване на периодична информация.

V. За констатирани непълноти в съдържанието на представените отчети за първо и второ тримесечие на  2006 г. 
1. Спрямо 92 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с която същите се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представения междинен отчет за първо тримесечие на 2006 г.
2. Спрямо 86 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с която същите се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представения междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г.