Резултати от извършена проверка на „Каучук” АД относно спазване на специалния режим на ЗППЦК за разпореждане с активи на публично дружество на значителна стойност

Със заповед на Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”  от м. май тази година беше  извършена проверка на „Каучук” АД относно спазване на специалния режим на ЗППЦК за разпореждане с активи на публично дружество на значителна стойност(чл. 114 и сл. от ЗППЦК.).
Констатираните нарушения в резултат на тази проверка, които бяха оповестени и през м. юли, са следните :
 
– Осъществени са сделки от страна на „Каучук” АД с участие на заинтересовано лице, в резултат на които възникват задължения за дружеството, надвишаващи законово установените прагове (чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК).
– Осъществени са и сделки от страна на „Каучук” АД с участие на заинтересовано лице, в резултат на които вземанията за дружеството, също надхвърлят праговете, установени в закона (чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК).
 
Във връзка с резултатите от извършената проверка и констатираното неизпълнение на законовите разпоредби,  на 14.09.2006 г., са съставени шест Акта за установяване на административно нарушение които са връчени  по надлежния ред на лицето, представляващо и управляващо „Каучук” АД, гр. Пазарджик, към датата на извършване на нарушенията.