Приложена е принудителна административна мярка на три дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните дружества да представят в 7-дневен срок в Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН и на регулирания пазар на ценни книжа отчетите си за първо тримесечие на 2006

„ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД
“Кремиковци” АД
„Месокомбинат Казанлък” АД

Пълния текст на решения 829, 831 и 838 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на три дружества

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, “ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ” АД и “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ДЕВНЯ” АД  да отстранят непълнотите в  представения тримесечен отчет за третото тримесечие на 2005 г.

 Пълния текст на решения 204,205 и 206 може да намерите в раздел "Документи".