Задължава се СД на “Металик” АД, гр. Ябланица, да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на “Металик” АД, гр. Ябланица, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.04.2006 г., а при липса на кворум на 28.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА”.

Пълния тест на решение 207 може да намерите в раздел „Документи”.