Резултати от предприети действия на КФН във връзка със сделка с акции на „ОЦК” АД, придобити от „Интертръст” ЕАД

На 28.12.2005 г. (сетълмент на 30.12.2006 г.) „Интертръст” ЕАД, гр. София е придобило повече от 2/3 от гласовете в Общото събрание на акционерите на публичното дружество „Оловно – Цинков комплекс” АД („ОЦК” АД), гр. Кърджали – 8 298 052 броя акции, представляващи 98,63 на сто от капитала на публичното дружество, с което дяловото участие на приобретателя е нараснало от 0,00 % на 98,63 % от капитала.
1. Съгласно чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК във връзка с 14, ал. 4 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13) за лице, което е  придобило пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, и едновременно с това или в 14-дневния срок е придобило пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание, възниква задължение за изпълнение на изискването на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 13, и възможността да осъществи правото си по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 13 с едно търгово предложение, а не с две отделни или паралелни търгови предложения. В частта й относно задълженията по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 13, нормата на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 13 е императивна по своя характер и неизпълнението й както и неизпълнението на чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК е скрепено с административно-наказателна отговорност.
Задължението за отправяне на търгово предложение от „Интертръст” ЕАД, гр. София,  или за прехвърлянето на част от притежаваните акции, е следвало да бъде изпълнено до 13.01.2006 г. Видно от наличната в КФН информация, до 13.01.2006 г. в КФН няма регистрирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Интертръст” ЕАД към останалите акционери на „ОЦК” АД, както и няма уведомление, че „Интертръст” ЕАД е прехвърлило необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК по-малко от 2/3, респективно по-малко от ½ от капитала на „ОЦК” АД. В случая е нарушена разпоредбата на чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
 
Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК, до публикуване на търговото предложение по чл. 154 от ЗППЦК, съответно до прехвърлянето на акциите, лицето по чл. 149, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК няма право да упражнява правото си на глас в общото събрание на публичното дружество.
В настоящата хипотеза, ако до датата на провеждане на извънредно общо събрание или на редовно годишно общо събрание на „ОЦК” АД, за „Интертръст” ЕАД не възникне един от двата факта – или да е налице публикувано търгово предложение по чл. 154 от ЗППЦК (предшествано от надлежно административно производство пред КФН за разглеждане на търгово предложение), или да е налице разпореждане с притежаваните от „Интертръст” ЕАД акции от капитала на „ОЦК” АД, така че след него акционерното участие да е под 2/3, респективно под ½ от капитала на публичното дружество, – „Интертръст” ЕАД няма да има право да упражни правото си на глас в общото събрание на „ОЦК” АД.