Решения от заседание на КФН на 23.11.2016 г.

На заседанието си на 23.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, във връзка с искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Одобрява промени в устава на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване от извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Допуска 9 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 20 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 19 и 20 януари 2017 г.
 
4. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.