Резултати от приключили проверки на инвестиционни посредници

 КФН извърши проверки на следните дружества:

„КМ Инвест” ЕАД, по Заповед № 78/02.04.2008 г. на Заместник – председателя на  Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” (Заместник-председателя).
„Фактори”АД, по Заповед № 79/02.04.2008 г. на Заместник-председателя.
„София инвест брокеридж (СИБ)” АД, по Заповед № 80/02.04.2008 г. на Заместник-председателя.
„Бета Корп” АД по Заповед № 99/09.05.2008 г. на Заместник-председателя.
„Булфин инвест” АД, по Заповед № 100/09.05.2008 г. на Заместник-председателя.
„Токуда Банк” АД,  по Заповед № 101/09.05.2008 г.,  на Заместник-председателя.
 Проверките имаха за цел установяване спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35)

1. В резултат на извършена проверка на дейността на „КМ Инвест” ЕАД не са установени нарушения на горецитираните закони и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ. С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на Наредба № 38, на  „КМ Инвест” ЕАД са отправени и препоръки.
2. В резултат на извършена проверка на дейността на „Фактори” АД са установени нарушения на Наредба № 38. Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение по чл. 29, ал. 5 от Наредба № 38. Нарушенията се отнасят до смесването на паричните средства на клиентите и тези на инвестиционния посредник в една банкова сметка.
Съставен е и един акт за установяване на административно нарушение чл. 24, ал. 5 от Наредба № 38. Нарушението се отнася до неполагане на изискуемата от Наредба № 38 заверка на документа за самоличност на клиента от  лице по чл. 39, ал. 1, т. 1 от същата. С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на Наредба № 38, на  „Фактори” ЕООД са отправени и препоръки.
3. В резултат на извършена проверка на дейността на „СИБ” АД е установено нарушение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници Наредба № 1 (отм.). Съставен е един акт за установяване на административно нарушение по чл. 56, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 (отм.). „СИБ” АД не е уведомило в 7 дневен срок КФН относно прекратяване на трудовото правоотношение на лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 (отм.). С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на Наредба № 38 и Наредба № 35, на  „СИБ” АД са отправени и препоръки.
4. В резултат на извършена проверка на дейността на „Бета Корп” АД са  съставени 6 акта за установяване на административно нарушение по чл. 19, ал. 3 от Наредба № 35, 7 акта за нарушаване на чл. 34, ал. 1 от ЗПФИ, 1 акт за нарушаване на разпоредбата на чл. 145, т. 2 от Наредба № 35 и 1 акт за нарушаване на чл. 157, ал. 1 от същата наредба. С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на  Наредба № 38 и Наредба № 35, на „Бета корп” АД са отправени и препоръки.
5. В резултат на извършена проверка на дейността на „Булфин инвест” АД не са установени нарушения на горецитираните закони и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ, като с цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на Наредба № 38 и Наредба № 35, на „Булфин инвест” АД са отправени единствено препоръки.
6. В резултат на извършена проверка на дейността на „Токуда Банк” АД не са установени нарушения на горецитираните закони и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ. Проверката на „Токуда Банк” АД приключи без отправяне на препоръки към дейността на дружеството.
По издадените актове текат срокове за представяне на възражения от засегнатите лица, както и тяхното разглеждане от Заместник председателя.

Резултати от приключили проверки на инвестиционни посредници

При извършените проверки от управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН на ИП „Дилингова Финансова Компания” АД и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД не са установени нарушения на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, но са отправени препоръки към дружествата с цел оптимизация на дейността им.

В резултат на констатирани нарушения при проверка на ИП „Златен Лев Брокери” ООД са издадени три акта за установяване на административно нарушение. Съставен е акт за нарушаване на разпоредбата на чл.1, ал. 4. от Наредба № 7, съгласно която брокерът и инвестиционният консултант на ИП нямат право едновременно с упражняването на дейност по ал. 2 и 3 от Наредба № 7 да извършват търговска дейност. Два акта са издадени за нарушаване на разпоредбата на  чл. 29, ал. 5, от Наредба № 38. В хода на проверката е установено, че инвестиционният посредник не е предприел необходимите действия, за да осигури депозираните в лице по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ парични средства на клиентите да се водят по индивидуални сметки или сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник.