КФН издава частично одобрение на правилника на «БФБ-София»

Във връзка с  официално внесено искане в КФН за одобрение на новия борсов правилник на 8 май 2008 г., както и с  допълнително изискани от борсата документи на 28 май 2008 г., и предоставен на 2 юни 2008 г. отговор до КФН, в който са констатирани непълноти, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление «Надзор на инвестиционната дейност», Димана Ранкова издава частично одобрение на правилника на «БФБ-София» АД, свързано с функционирането на търговската система XETRA.

Текстовете  на правилника, свързани с надзор, двойно листиране, вътрешна организация  членовете на борсата , гаранционен фонд,  следва да бъдат съобразени с направените  от  КФН бележки с писмо от 28 май 2008 г. в 14-дневен срок от настоящето решение.