Решения на КФН от заседание на 9 април 2008 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 583 411 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 5 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството.
Дружеството е с двустепенна система на управление, като председател на надзорния съвет е Васил Божков, а председател на управителния съвет – Явори Хайтов.
Основни акционери на дружеството са Васил Божков, притежаващ 80% от капитала и Орлин Хаджиянков с 20%.                                                                                                                                                                                                                                            
„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш: „Ремонтновъзстановително предприятие – Кьоне” АД – София, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД – Русе, „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД – София и „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД – София. Приоритет на емитента и неговите дъщерни дружества е утвърждаване на групата като най-голямата структура в страната, специализирана в изграждане, ремонт и модернизация на ЖП инфраструктура и подвижен ЖП състав (локомотиви, мотриси, вагони).

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Слънчо” АД, гр. Свищов. Емисията е в размер на 1 600 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Предметът на дейност на емитента е производство на детски храни и диетични храни на зърнена основа; преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.
Основни акционери на дружеството са „Почивен комплекс – РМ” ЕООД, гр. Бухово с 75, 85 % от капитала и Виктор Михайлов с  19, 70 %. Едноличен собственик на „Почивен комплекс – РМ” ЕООД е «Нивиа Трейдинг» ЕООД.
Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Емил Динков – изпълнителен директор, Виктор Михайлов –председател на СД и  Нина Данчева.

3. Издаде  лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество “УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, гр. София. Учредител и едноличен собственик  на капитала на дружеството е „Ултима Файнанс” АД. Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Христо Чоевски – председател на СД, Маргарита Генчева – зам.-председател на СД и Ивайло Толев – изпълнителен директор.
Дружеството следва да удостовери в 14-дневен срок, че изискуемият по закон капитал е изцяло внесен.

4. Отказа да издаде  лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Интеркарт Кепитал” АДСИЦ, гр. София. Мотив за отказа са констатираните несъответния и непълноти в документите на заявителя по отношение на институционалния инвеститор.

5. Издава временна забрана на търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството.

6. Призна на Николай Тодоров правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава членка на ЕС.

7. Във връзка със заявено от ЗПАД „Армеец” намерение да извършва дейност по застраховане на територията на други държави членки при условията на свобода на предоставяне на услуги КФН ще  изпрати уведомление за това до съотвените надзорни органи .