Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Акумулираните нетни активи в трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 31.12.2007 г. възлизат на общо 2 318 379 хил. лв и регистрират ръст от  800 967 хил. лв. или 52,79 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2006 г. Броят на осигурените лица за същия период нараства със 7,48 на сто и достига 3 440 814 души в края на отчетната година.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2007 г. с общи приходи в размер на 84 037 хил. лв., което представлява увеличение с 39 661 хил. лв. или 89,37 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2006 г.
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. в голяма степен съвпадат с обявените от КФН на 5.02.2008г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Несъществени разлики се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (увеличение общо със 106 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), разходи (увеличение общо с 403 хил. лв.) и финансов резултат (намаление общо с 400 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.