Обобщени данни за застрахователните брокери към 31.12.2007 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2007 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”. Също така е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в България през 2007 г. е в размер на 402 374 хил. лв. От тях 370 239 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 32 135 хил. лв. в животозастраховането. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, достига 49,6 % ръст на годишна база.
В структурата на реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (55,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (20,7 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7,4 %) и „Щети на имущество” (5,8 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (91,5 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 101 430 хил. лв. и достигат ръст от 69 % на годишна база. От тях 90 816 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 10 614 хил. лв. – в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към премийния приход, са 24,5 % в общото застраховане и 33,0 % в животозастраховането. Няма съществена промяна в относителния дял на комисионите в общото застраховане и в животозастраховането в сравнение с 2006 година.
Автомобилните застраховки „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” имат най-голям принос в увеличението на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в общозастрахователния сектор, като отчитат ръст от 76 % и  69,7 % на годишна база и премиен приход съответно от 206 075 хил. лв. и 76 719 хил. лв. По тези два вида застраховки се отчита и най-голям приход от комисиони – 50 397 хил. лв. или ръст от 81,7 % на годишна база по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и 21 001 хил. лв. или ръст от 84,6 % на годишна база по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”. Отчетеният висок ръст на премийния приход по автомобилните застраховки се обяснява с нарасналото търсене от страна на потребителите на професионалните услуги, предоставяни им от застрахователните брокери. Изпреварващият ръст на прихода от комисиони в сравнение с ръста на премийния приход по автомобилните застраховки се дължи на конкуренцията между застрахователите и стремежа им да заемат по-големи пазарни позиции.