Приложена е принудителна административна мярка спрямо 4 дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Хан Крум” АД и "ФИЛТЕКС” АД да представят в КФН финансовия отчет за дейността си за третото  тримесечие на 2007 г, а „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД и „ЗММ Якоруда” АД  – за четвъртото тримесечие на 2007 г. чрез системата  Е- Register

Пълния текст на решения 431,433,457 и 462 може да намерите в раздел „Документи”.