Решения от заседание на КФН от 29.03.2006 г.

1. Издаде на “Арго-Инвест” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 2. Издаде на “Фронтиер Финанс” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 3. Издаде на “Фико Инвест” ООД, гр. Варна, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 4. Издаде на “Еврофорум” ООД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 5. Издаде на “КД Секюритис” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 6. Издаде разрешение на “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “Алфа Индекс Имоти”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 7. Издаде разрешение на “КД Инвестмънтс” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “КД Облигации България”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент.

 8. Издаде разрешение на  “КД Инвестмънтс” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “КД Акции България”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент.

 9. Издаде лиценз на  “Премиер Фонд” АДСИЦ за извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глад, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от на  “Премиер Фонд” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
 Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества.

 10. Издаде лиценз на “ХипоКапитал” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/.
 Потвърждава проспект за публично предлагане на 15 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глад, с номинална стойност 10 лева всяка, издадени от “ХипоКапитал” АДСИЦ   в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
 Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества.

 

 11. Прие изменение на Указания по прилагането на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

 12. Издаде разрешение на ЗАД “Ай Ен Джи”, Република Унгария за извършване на застрахователна дейност на чуждестранен застраховател чрез клон в Република България по следните видове застраховки:
 – застраховка „Живот” и „Рента”
 – допълнителна застраховка „Злополука”

 13. Прие на второ четене  Наредба за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.
Наредбата транспонира европейските директиви в частта, касаеща изискванията към техническите резерви и е съобразена с промените в Кодекса за застраховането. Премахва се задължението за разпределяне на най-малко 90 на сто от реализирания доход от инвестиции по партидите на животозастрахованите лица. Разпределението на дохода ще се основава на индивидуалните политики на застрахователните компании на пазарен принцип.  Променят се определени ограничения, свързани с формирането и разпореждането със запасния фонд. Премахват се някои одобрения на параметри при формирането на техническите резерви като в същото време се възлагат по-големи отговорности на дружествата с оглед спецификата на техния портфейл.

 14. Прие решение за определяне на международно признати агенции за кредитен рейтинг и определи критериите, на които трябва да отговарят другите агенции за кредитен рейтинг, за да бъдат признавани присъдените от тях рейтинги на презастрахователи при определяне процента на допустимите вземания за покритие на застрахователните резерви. /за целите на чл.75, ал. 2 от КЗ/
Определените международно признатите агенции за кредитен рейтинг са „Стандарт енд Пуърс” (Standard & Poor’s);„Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s Investors Service);„Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings);„Ей Ем Бест Къмпъни” (AM Best Company).
Критериите, на които трябва да отговарят другите агенции за кредитен рейтинг, за да бъдат признати от Комисията за финансов надзор, са свързани с техния опит и история, обективност на методологиите, които прилагат, независимост на агенциите и наличието на достатъчни ресурси, за извършване на дейност по оценка на предприятията.
За да бъдат признати и другите агенции от КФН да присъждат кредитен рейтинг на презастрахователите  е необходимо да представят документи, с които да докажат, че отговарят на определените критерии.