Издадено е одобрение на „Форум плюс” ЕООД да придобие 51 на сто от гласовете в общото събрание

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Форум плюс” ЕООД да придобие пряко 12 750 дяла, представляващи 51 на сто от гласовете в общото събрание или участие, което му дава възможност да контролира инвестиционен посредник „Еврофорум” ООД.

Пълния тест на решение 235 може да намерите в раздел „Документи”.