Отписва се емисия ипотечни облигации, издадена от “Централна кооперативна банка” АД от водения от КФН регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа емисия ипотечни облигации, издадена от “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

“Пълния тест на решение 232 може да намерите в раздел „Документи”.