Решения от заседание на КФН от 22.03.2006 г.

На свое заседание от 22.03.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от ЗПАД “Булстрад” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване капитала на дружеството и е в размер на 564 000 броя обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка една.

2. Вписа в публичния регистър последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в резултат увеличение капитала на дружеството от 7 800 000 лв. на 23 394 706 лв. чрез издаване на нови 15 594 706 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност 1.50 лв. всяка.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от „ФеърПлей Интернешънъл” АД. Емисията,  с ISIN код BG2100025050, е в размер на 5 600 000 евро, разпределени в 5 600 броя обикновени, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен Euribor + 4% на година, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 30.09.2005 г., с падеж – 30.09.2010 г.
Вписа емисията и емитента в публичния регистър на КФН.

4. Издаде на “Финансова Къща Евър” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

5. Издаде на “Златен лев брокери” ООД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

6. Реши да издаде на “СТС Финанс” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник ще може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв.  Лицензът ще бъде издаден при условие, че в 14-дневен срок дружеството удостовери, че е внесло изцяло изискуемия капитал и встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

7. Регистрира като професионални инвеститори  Севдалин Русанов, Емил Атанасов, Пламен Дерменджиев.

8. Прие Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.

В наредбата са залегнали основните положения и структурата на Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества приета с ПМС № 268 от 2000 г. като текстовете отнасящи се до дейността на инвестиционните дружества са приведени в съответствие с измененията в ЗППЦК, ТЗ и ЗС. В проекта са изброени и изискванията към дейността на договорните фондове, въведени като колективна инвестиционна схема, наред с инвестиционните дружества с последните изменения на ЗППЦК (ДВ, бр.39 от 10.05.2005 г.) 
С  наредбата детайлно са уредени изискванията към съдържанието на договора, който управляващото дружество сключва с банката депозитар на фонда във връзка със съхраняването на активите на договорния  фонд.
Предвидени са условията и реда при които, в случаите на отнемане на лиценза за извършване на дейност, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващо дружество, което управлява договорен фонд, управлението на фонда се поема от друго управляващо дружество.
Въвеждат се условията при които комисията издава разрешение за преобразуване и прекратяване на договорен фонд.
Уредени са правилата по които се извършва оценка на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд, като за всеки вид ценни книжа и финансови инструменти е въведен специфичен ред за извършване на последващата оценка, като се предвижда в случаите, когато този ред е невъзможно да бъде приложен, те да се оценяват по общоприети методи, изрично визирани в наредбата или по методи, посочени в правилата за оценка на активите  на инвестиционното дружество и договорния фонд.

9. Прие  Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.

В наредбата е запазена структурата и принципните положения залегнали в Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества приета с ПМС № 269 от 2000 г., като са предвидени изменения и допълнения с цел съобразяване на нормативния акт с измененията на ЗППЦК (ДВ, бр.39 от 10.05.2005 г.) и по-конкретно:
 С Наредбата се предвиждат допълнителни изисквания за управляващите дружества с оглед разширяване дейността им с допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК.
 Регламентирано е минималното съдържание на правилата за личните сделки с ценни книжа  на членовете на управителните и контролни органи, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица.
Допълва се съдържанието на общите условия, при които се сключва договора за управление с управляващото дружество във връзка с управлението на индивидуален портфейл от ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания на клиента.
Въвеждат се по-строги изисквания към физическите лица , които от името на управляващото дружество приемат поръчки за покупка и продажба на акции на инвестиционно дружество и дялове на договорен фонд, като се дава възможност на управляващото дружество да извършва това и чрез договор с банка или небанкова финансова институция.
Създаден е режим при условията на който управляващото дружество може да инвестира средствата на колективните инвестиционни схеми в деривати.
Конкретизирани са  изискванията към капиталовата адекватност на управляващото дружество и е либерализиран режима на инвестиране на собствения му капитал.

10. Прие  Указания за тълкуване и прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 и 13 от Кодекса за социално осигуряване.
С приетите указания за тълкуване и прилагане на разпоредби от Кодекса за социално осигуряване се определя предметния обхват на акциите и/или дяловете издадени от колективни инвестиционни схеми, които попадат в приложното поле на чл. 176, ал.1, т. 9 и т.13 от КСО.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, в раздел «Документи», «Указания и изисквания».