Променени са образци на справки, които ПОД представят в КФН

Във връзка с влезлите в сила изменения на Кодекса за социално осигуряване, касаещи инвестициите на пенсионните фондове, Бисер Петков – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” с Решение № 233 – ПОД от 27.03.2006г. утвърди изменения в образците на справките, които пенсионноосигурителните дружества представят ежедневно в КФН за инвестициите на управляваните от тях пенсионни фондове.
Считано от 15.05.2006г. пенсионноосигурителните дружества следва да подават по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци.

Образците на справките може да намерите в раздел „Документи” – „Форми и образци на документи”.