Образец на справка относно акционерното участие в застрахователните дружества

Според Кодекса за застраховането застрахователите трябва да предават в «Застрахователен надзор» на КФН веднъж годишно справка за лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователните дружества.
Образеца на справката може да намерите в раздел „Документи” – „Форми и образци на документи”.