Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от „ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от „ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД. Основните промени в Правилниците са извършени във връзка с §21 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН (обн. ДВ, бр.50/2005 г., в сила от 01.07.2005 г.).

Пълния текст на решения 256, 257 и 258 може да намерите в раздел "Документи".