Трима застрахователи получиха разрешение да инвестират в чужбина

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на ЗАД “Енергия”, ЗАД “Алианц България Живот” и на  ЗПАД “Алианц България”  да инвестират част от активите си, покриващи техническите резерви, в чужбина. Всеки месец дружествата са задължени да подават справка в надзора за инвестициите с информация за дяловете от съответния фонд, дата на придобиване, цена на придобиване, валута, преоценена стойност към края на съответния месец, реализиран нетен доход и доходност през периода.

Пълния текст на решенията 251, 252 и 253 може да намерите в раздел „Документи”.