Издадено е одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Елана  Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.

Пълния тест на решение 259 може да намерите в раздел „Документи”.