Директивата Платежоспособност II е трудна за всички европейски страни, не само за България, заяви професор Карел ван Хуле на семинар, организиран от КФН

Днес, 12 септември 2017 г., Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Европейската правна рамка по прилагането на Платежоспособност II“ за повече от 100  представители на застрахователните и презастрахователните дружества и за експертите от управление „Застрахователен надзор“ на комисията. Лекторът, Проф. Карел ван Хуле, е един от специалистите, участвали в създаването на законодателния пакет Платежоспособност II. Той се спря на причините за въвеждането на директивата, включваща нови изисквания за лицензиране, промяна на вътрешната структура и управление на застрахователните дружества, нови изисквания за капиталова адекватност и надзор.
„Не мислете, че Платежоспособност II е трудна само за вас, тя е трудна и за колегите ви от Испания, Италия, Франция …от всички европейски страни, които трябваше да се върнат на ученическата скамейка, за да усвоят спецификата на Платежоспособност II“, каза във въведението си  проф. Ван Хуле.
Той се спря на тристълбовия модел, на който е изграден режимът на Платежоспособност II, а именно:
 
Стълб 1 включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, заложените количествени изисквания за собствени средства и технически резерви;
Стълб 2 включва системата за вътрешен контрол и управление на риска, изискванията към лицата, управляващи дружеството, към управлението на риска, към  вътрешния контрол, одит, актюерската дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на предприятията. Заложено е условието предприятията да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания на платежоспособността с оглед на техния специфичен рисков профил;
Стълб 3 съдържа отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, резултатите от дейността и финансовото състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.
Представители на бизнеса благодариха за полезния семинар, но изразиха притеснение относно новите задължения, свързани най-вече с повишаване на изискванията към системите на отчетност.
Димитър Койчев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на КФН, модератор на семинара, акцентира на новата философия, заложена в европейското законодателство. Тя се съдържа и в Платежоспособност II, а именно в засилване на партньорството между бизнес и надзор, с цел защита на интересите на ползвателите на финансови услуги и осигуряване на финансова стабилност.
Втората част на семинара премина в оживена дискусия, в която бяха зададени редица конкретни въпроси, свързани с прилагане на директивата. Проф. Ван Хуле засегна темите за капиталово изискване за платежоспособност, собствен риск и оценка за платежоспособност, и системата на управление и надзор.
Следобед дискусията продължи в Комисията за финансов надзор, където експертите от „Застрахователния надзор“ на КФН проведоха диалогична среща с професор Карел ван Хуле по отношение на спецификата при прилагане на директива на Платежоспособност II в надзорната дейност.
Презентацията на проф. Карел ван Хуле може да намерите в прикачения файл.

Решения от заседание на КФН на 08.09.2017 г.

На заседанието си на 08.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема решение за спазване на Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ.
С насоките се изяснява разпоредбата на чл. 48, пар. 5 от МiFID ІІ, която въвежда изисквания всеки регулиран пазар да може да спира или ограничава търговията с финансови инструменти при наличието на съществено движение на цената за даден финансов инструмент на този пазар или на свързан пазар за кратък период от време, а в извънредни случаи и да отменя, променя или коригира дадена сделка. Съгласно чл. 18, пар. 5 от MiFID II държавите членки следва да изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи многостранна система за търговия или организирана система за търговия, да спазват член 48 от MiFID II, както и да разполагат с всички необходими ефективни системи, процедури и правила за това. Насоките ще бъдат приложими по отношения на всички места за търговия.
Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ са публикувани на интернет страницата на КФН на български и на английски език.
 
2. Изпраща писмо до „Корадо България” АД, гр. Стражица, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите, във връзка с искането на дружеството за вписване на последваща емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН.
 
3. Изпраща писмо до  „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти по представените документи във връзка с искането на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от дружеството.      
 
4. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България“ АД.
 
5. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
6. Утвърждава „КПМГ България“ ООД  и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Енергия“ АД „Енергия“ АД.
 
7. Не издава одобрение на промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София. 

Решения от заседание на КФН на 08.09.2017 г.

На заседанието си на 08.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема решение за спазване на Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ.
С насоките се изяснява разпоредбата на чл. 48, пар. 5 от МiFID ІІ, която въвежда изисквания всеки регулиран пазар да може да спира или ограничава търговията с финансови инструменти при наличието на съществено движение на цената за даден финансов инструмент на този пазар или на свързан пазар за кратък период от време, а в извънредни случаи и да отменя, променя или коригира дадена сделка. Съгласно чл. 18, пар. 5 от MiFID II държавите членки следва да изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи многостранна система за търговия или организирана система за търговия, да спазват член 48 от MiFID II, както и да разполагат с всички необходими ефективни системи, процедури и правила за това. Насоките ще бъдат приложими по отношения на всички места за търговия.
Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ са публикувани на интернет страницата на КФН на български и на английски език.
 
2. Изпраща писмо до „Корадо България” АД, гр. Стражица, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите, във връзка с искането на дружеството за вписване на последваща емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН.
 
3. Изпраща писмо до  „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти по представените документи във връзка с искането на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от дружеството.      
 
4. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България“ АД.
 
5. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
6. Утвърждава „КПМГ България“ ООД  и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Енергия“ АД „Енергия“ АД.
 
7. Не издава одобрение на промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София. 

Решения от заседание на КФН на 05.09.2017 г.

На заседанието си на 05.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 592 466 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
1. Издава разрешение на „Дит Пропърти” АДСИЦ, гр. София, за прекратяване на дружеството, съгласно взето на 30.06.2017 г. решение на общото събрание на акционерите.
Отнема лиценза на „Дит Пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и одобрява Мария Крумова Георгиева за ликвидатор на „Дит Пропърти”  АДСИЦ.
3. Изпраща писмо до „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.
4. Изпраща писмо до „Елана Агрокредит” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.
5. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт” АД, гр. София, във връзка със заявление за вписване на последваща емисия акции на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите.
6. Изпраща писмо до „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането за на дружеството за одобрение на замяна на обслужващо дружество.
7. Изпраща писмо до Конрад Павел Лисовски във връзка със заявлението му за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант, с което да се изиска представянето на допълнителна информация за компетентния чуждестранен орган, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация.
Допълнително изпраща писмо и до ИП „Интеркапитал Маркетс“АД съгласно посоченото по-горе.
8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК – Холд” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на акции на „Рилски лен” АД от останалите акционери на дружеството.
9. Изпраща писмо до „ГОЛК” ООД с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
10. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане“ АД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА” ООД, като одитори.
11. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане“ АД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА” ООД, като одитори.
12. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул одит” ООД като одитори.
13. Изпраща писмо до „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД  и „АФА” ООД, като одитори.
14. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД във връзка с искането за преобразуване чрез вливане на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД в ЗД „Съгласие“.

Решения от заседание на КФН на 05.09.2017 г.

На заседанието си на 05.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 592 466 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Издава разрешение на „Дит Пропърти” АДСИЦ, гр. София, за прекратяване на дружеството, съгласно взето на 30.06.2017 г. решение на общото събрание на акционерите.
Отнема лиценза на „Дит Пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и одобрява Мария Крумова Георгиева за ликвидатор на „Дит Пропърти”  АДСИЦ.

3. Изпраща писмо до „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.

4. Изпраща писмо до „Елана Агрокредит” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.

5. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт” АД, гр. София, във връзка със заявление за вписване на последваща емисия акции на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите.

6. Изпраща писмо до „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането за на дружеството за одобрение на замяна на обслужващо дружество.

7. Изпраща писмо до Конрад Лисовски във връзка със заявлението му за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант, с което да се изиска представянето на допълнителна информация за компетентния чуждестранен орган, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация.
Допълнително изпраща писмо и до ИП „Интеркапитал Маркетс“АД съгласно посоченото по-горе.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК – Холд” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на акции на „Рилски лен” АД от останалите акционери на дружеството.

9. Изпраща писмо до „ГОЛК” ООД с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

10. Да изпрати нотификационно писмо за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия, приложените към него документи и атестацията по чл. 136, ал. 4, изр. второ от ЗДКИСДПКИ на Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba Fin).
 

11. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане“ АД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА” ООД, като одитори.

12. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул одит” ООД като одитори.

13. Изпраща писмо до „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД  и „АФА” ООД, като одитори.

14. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД във връзка с искането за преобразуване чрез вливане на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД в ЗД „Съгласие“.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2017 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2017 г. Данните са получени на база на справките,  представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 202 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 615 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионноо сигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 133 698 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2017 г. са общо 101 900. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 262 936 хил. лв.


Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи/ 2017.

КФН проведе едноседмично обучение в периода от 28.08. до 01.09.2017 г.

Комисия за финансов надзор проведе безплатно едноседмично обучение от 28 август до 1 септември 2017. Дванайсет участници, предимно студенти по икономика, финанси и право, се запознаха в детайли с трите бранша на небанковата финансова сфера – застраховане, допълнително пенсионно осигуряване и капиталов пазар. Лектори бяха експерти от КФН. Подробно бяха представени Кодекса за застраховането, спецификата на най-често сключваните застраховки, тристълбовия модел на пенсионноосигурителната система в България, основните характеристики на капиталовия пазар. Младите хора научиха повече и по темата, която още вълнува хората – масовата приватизация. Като примери бяха илюстрирани често задавани от граждани въпроси и жалби, както и задълбочените професионални действия, които  експертите на КФН извършват по тях. Участниците получиха удостоверения за завършеното обучение.
 
 

Как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II.

На страницата на КФН беше публикуван отговор на въпроса как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut  квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II. Публикуваният отговор на цитирания въпрос е изготвен в съответствие с насоките на EIOPA.