Директивата Платежоспособност II е трудна за всички европейски страни, не само за България, заяви професор Карел ван Хуле на семинар, организиран от КФН

Днес, 12 септември 2017 г., Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Европейската правна рамка по прилагането на Платежоспособност II“ за повече от 100  представители на застрахователните и презастрахователните дружества и за експертите от управление „Застрахователен надзор“ на комисията. Лекторът, Проф. Карел ван Хуле, е един от специалистите, участвали в създаването на законодателния пакет Платежоспособност II. Той се спря на причините за въвеждането на директивата, включваща нови изисквания за лицензиране, промяна на вътрешната структура и управление на застрахователните дружества, нови изисквания за капиталова адекватност и надзор.
„Не мислете, че Платежоспособност II е трудна само за вас, тя е трудна и за колегите ви от Испания, Италия, Франция …от всички европейски страни, които трябваше да се върнат на ученическата скамейка, за да усвоят спецификата на Платежоспособност II“, каза във въведението си  проф. Ван Хуле.
Той се спря на тристълбовия модел, на който е изграден режимът на Платежоспособност II, а именно:
 
Стълб 1 включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, заложените количествени изисквания за собствени средства и технически резерви;
Стълб 2 включва системата за вътрешен контрол и управление на риска, изискванията към лицата, управляващи дружеството, към управлението на риска, към  вътрешния контрол, одит, актюерската дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на предприятията. Заложено е условието предприятията да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания на платежоспособността с оглед на техния специфичен рисков профил;
Стълб 3 съдържа отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, резултатите от дейността и финансовото състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.
Представители на бизнеса благодариха за полезния семинар, но изразиха притеснение относно новите задължения, свързани най-вече с повишаване на изискванията към системите на отчетност.
Димитър Койчев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на КФН, модератор на семинара, акцентира на новата философия, заложена в европейското законодателство. Тя се съдържа и в Платежоспособност II, а именно в засилване на партньорството между бизнес и надзор, с цел защита на интересите на ползвателите на финансови услуги и осигуряване на финансова стабилност.
Втората част на семинара премина в оживена дискусия, в която бяха зададени редица конкретни въпроси, свързани с прилагане на директивата. Проф. Ван Хуле засегна темите за капиталово изискване за платежоспособност, собствен риск и оценка за платежоспособност, и системата на управление и надзор.
Следобед дискусията продължи в Комисията за финансов надзор, където експертите от „Застрахователния надзор“ на КФН проведоха диалогична среща с професор Карел ван Хуле по отношение на спецификата при прилагане на директива на Платежоспособност II в надзорната дейност.
Презентацията на проф. Карел ван Хуле може да намерите в прикачения файл.

Директивата Платежоспособност II е трудна за всички европейски страни, не само за България, заяви професор Карел ван Хуле на семинар, организиран от КФН

Днес, 12 септември 2017 г., Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Европейската правна рамка по прилагането на Платежоспособност II“ за повече от 100  представители на застрахователните и презастрахователните дружества и за експертите от управление „Застрахователен надзор“ на комисията. Лекторът – Проф. Карел ван Хуле е един от специалистите, участвали в създаването на законодателния пакет Платежоспособност II. Той се спря на причините за въвеждането на директивата, включваща нови изисквания за лицензиране, промяна на вътрешната структура и управление на застрахователните дружества, нови изисквания за капиталова адекватност и надзор.
„Не мислете, че Платежоспособност II е трудна само за вас, тя е трудна и за колегите ви от Испания, Италия, Франция …от всички европейски страни, които трябваше да се върнат на ученическата скамейка, за да усвоят спецификата на Платежоспособност II“, каза във въведението си  проф. Ван Хуле.
Той се спря на тристълбовия модел, на който е изграден режимът на Платежоспособност II, а именно:
 
Стълб 1 включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, заложените количествени изисквания за собствени средства и технически резерви;
Стълб 2 включва системата за вътрешен контрол и управление на риска, изискванията към лицата, управляващи дружеството, към управлението на риска, към  вътрешния контрол, одит, актюерската дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на предприятията. Заложено е условието предприятията да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си, с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания на платежоспособността, с оглед на техния специфичен рисков профил;
Стълб 3 съдържа отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, резултатите от дейността и финансовото си състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.
Представители на бизнеса благодариха за полезния семинар, но изразиха притеснение относно новите задължения, свързани най-вече с повишаване на изискванията към системите на отчетност.
Димитър Койчев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на КФН, модератор на семинара, акцентира на новата философия, заложена в европейското законодателство. Тя се съдържа и в Платежоспособност II, а именно в засилване на партньорството между бизнес и надзор, с цел защита на интересите на ползвателите на финансови услуги и осигуряване на финансова стабилност.
Втората част на семинара премина в оживена дискусия, в която бяха зададени редица конкретни въпроси, свързани с прилагане на директивата. Проф. Ван Хуле засегна темите за Капиталово изискване за платежоспособност, собствен риск и оценка за платежоспособност, и системата на управление и надзор.
 
Следобяд, дискусията продължи в Комисията за финансов надзор, където експертите от „Застрахователния надзор“ на КФН проведоха диалогична среща с професор Карел lан Хуле по отношение на спецификата при прилагане на директива на Платежоспособност II в надзорната дейност.