Задължават се управителните органи на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, задължи управителните органи на "Вамо" АД за следното:
1. Да предприемат съответните действия по назначаване на нов независим регистриран одитор или независимо специализирано одиторско предприятие, който да извърши одит на годишния финансов отчет за 2003 г. и 2004 г.
2. Да не извършват действия по разпореждане с дълготрайни материални активи на "Вамо" АД до заверка на годишния финансов отчет за 2003 г. от нов независим регистриран одитор или независимо одиторско предприятие.

Пълния текст на решение 850 може да намерите в радзел "Документи".

Задължават се управителните органи на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи управителните органи на "Комекс" ЕАД, гр. Каспичан в срок от един месец от получаване на решението да свикат извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и организират провеждането му не по-късно от четиридесет дни от свикването му, като включат в дневния ред точка за приемане на решение за извършване на промяна в правно-организационната форма: от ЕАД в АД и точка за приемане на изменения и допълнения в Устава, съобразени с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа".
Пълния текст на решение 803 може да намерите в раздел "Документи".