Решения от заседание на КФН на 18.09.2014 г.

На заседанието си на 18.09.2014 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 15 346 305 лева, разпределена в 15 346 305 бр. обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,05 лв. всяка, с ISIN код: BG1100040101, издадени от „Елана Агрокредит” АД, гр. София. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Одобрява промени в устава на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „СИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Бургас за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

4. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, буква „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти, спрямо инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

5. Определя дата 25.10.2014 г. за провеждане изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28 на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, утвърждава конспект и ред на провеждане на изпита, както и правилата за оценяване и състав на изпитната комисия.