Решения от заседание на КФН на 25 септември 2014 г.

На заседанието си на 25 септември 2014 г. КФН реши:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг” АД, в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, конвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка.
  2. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Лого Къмпани” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД на акции от капитала на „Дир.бг” АД от останалите акционери на дружеството.