Съобщение за издадено постановление за налагане на глоба на Иво Прокопиев

КФН съобщава, че с постановление на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е наложена глоба в размер на 500 лева седмично, до изпълнение на принудителната административна мярка, приложена с Решение 657-Е/23.08.2013 г. на Иво Прокопиев, в качеството му на представляващ „Алфа Финанс Холдинг” АД.

Глобата е наложена поради неизпълнение на влязъл в сила административен акт, издаден от орган на КФН – принудителна административна мярка, задължаваща Иво Прокопиев, в качеството му на представляващ „Алфа Финанс Холдинг” АД, да представи на надзорния орган информация и документи от съществено значение за инвеститорите, с което надзорния орган се поставя в невъзможност да осъществява ефективен и адекватен надзор.

„Алфа Финанс Холдинг” АД, съответно представляващите го, демонстрират системно незачитане и неизпълнение на актове на КФН и влезли в сила съдебни решения на ВАС. Съдебните решения, с които е потвърдена принудителната мярка, за неизпълнението на която е наложена глоба на Иво Георгиев Прокопиев, могат да бъдат открити на следните адреси:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/dcd86c530149d136c2257c35005189f6?OpenDocument

и

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f162f330f9158f1ec2257cc200226047?OpenDocument

Несъобразяването с решенията на съда, както и непрекъснатото игнориране на актовете на КФН от страна на "Алфа Финанс Холдинг" АД, съответно представляващите го, е грубо погазване на законите на Република България.

Наложената от КФН глоба, се налага до изпълнение на задължението, произтичащо от принудителната административна мярка и предоставянето на изисканата за целите на надзора информация. 

Постановлението за налагане на глобата може да бъде намерено тук.