Решения от заседание на КФН на 30.09.2014 г.

На заседанието си на 30.09.2014 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 2 884 786 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност в размер на 2,75 лева за една акция, които ще бъдат издадени от „Корадо-България” АД, гр. Стражица в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2.Изпраща писмо до „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ, с което да бъде изискано в едномесечен срок от получаването му да представи в КФН необходимата информация и документи по преписка вх. № РГ-05-1220/6.

3.Налага ПАМ на инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

4.Изпраща писмо до „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София за отстраняване на непълноти и несъответствия по преписка вх. № РГ-08-13-8.

5.Съгласува без възражение предложението на БНБ за изключване на ИНГ Банк Н.В. – клон София от Списъка на банките, които могат да бъдат попечители на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, считано от 01.10.2014 г.