Производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", започна спрямо 16 публични дружества и емитенти производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. С нея дружествата се задължават в 7-дневен срок от получаване на  решението да представят в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за второто тримесечие на 2003 г. За 97 дружества и емитенти се открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Тя задължава дружествата в 7-дневен срок от получаване на решението да отстранят непълнотите в представения отчет за второ тримесечие на 2003 г., като представят липсващите данни на хартиен и магнитен носител.
 Спрямо 9 дружества започна производство за прилагане на ПАМ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно – задължават се в 7- дневен срок да представят на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за първо тримесечие на 2003 година.

I. От дружествата с констатирани непълноти и несъответствия, 5 са внесли необходимите документи във връзка с откритата процедура: "Чугунолеене" АД – Ихтиман, "Невен" АД – Елхово, "Българска роза" АД – Карлово, "Независимост – 40" АД – Габрово, и"Мостстрой" АД – София;

Десет дружества са получили писмата-уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН или са внесли документи, в които са отстранили частично или не са отстранили констатираните непълноти и несъответствия: "Родопска слава" АД – с. Бенковски, "Вега" АД – Плевен, "Възраждане 26 Холдинг" АД – София; "ЕМПИ" АД –  с. Тополово, "Заводски строежи" АД – Девня, "Металокерамика И" АД –  Исперих, "Филтекс" АД – Пловдив, "Винарска изба Врачанска теменуга" АД – Враца, "Югоизточен Холднг" АД – Нова Загора, и "Прософт" АД – София.

II. От дружествата, които не са представили отчет за второ тримесечие на 2003 г., "Дружба" АД – Пловдив, ги е представил.

Девет дружества са получили писмата-уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН, както и документи във връзка с откритата процедура: "Вега" АД – Плевен, "Сердика-кула" АД – Кула, "Милкана – Червен бряг" АД – Червен бряг, "Естер инвестмънд" АД – Велико Търново, "Химко" АД – Враца, "Кюстендилски плод" АД  -Кюстендил, "Пътни строежи – Сливен" АД – Сливен, "Орфей Б" АД – Батак, и "Слънчеви лъчи" АД – Провадия.
 
III. Шест от дружествата, непредставили отчет за първо тримесечие на регулирания пазар на ценни книжа, са получили писмата уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН, както и документи във връзка с откритата процедура. Тези дружества са: "Сердика – кула" АД – Кула, "Вега" АД – Плевен, "Слънчеви лъчи" АД – Провадия, "Орфей – Б" АД – Батак, "Югоизточен Холдинг" АД – Нова Загора, и "Кюстендилски плод" АД, гр. Кюстендил.
 
 Предвид обстоятелството, че 5-те дружества, посочени в т. I, и "Дружба" АД  – посочено в т. II, са изпълнили задълженията си във връзка с откритите процедури, Димана Ранкова взе решение за прекратяване на процедурата по прилагане на принудителната административна мярка спрямо тях.
 
 Предвид обстоятелството, че 10-те дружества, посочени в т. I, 9-те  – посочени в т. II, и 6-те – посочени в т. III, не са изпълнили задълженията си във връзка с откритите процедури, зам. председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо тях.