Решение за отписване на “Майр-Мелнхоф-Никопол” АД от регистрите водени от КФН

На основание чл. 26, т. 3 от Наредбата и чл. 119, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗППЦК във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15 от ЗКФН зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Димана Ранкова взе решение да отпише “Майр-Мелнхоф-Никопол” АД – гр. Никопол от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.