Решение за отписване на

На основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и чл. 26, т. 1 от Наредбата във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15 от ЗКФН, зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", Димана Ранкова взе решение за отписване на  "Метален амбалаж" АД, гр. Генерал Тошево от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.