Решения на Комисията за финансов надзор

На свое заседание КФН взе следните решения :

1. КФН отне издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Етева България" АД, гр. София.

2. КФН прие Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.